Actueel

Partijen:

1. [BEDRIJFSNAAM], gevestigd te [ADRES], rechtsgeldig vertegenwoordigd door [CONTACTPERSOON], hierna te noemen: “Opdrachtgever”;
en

2. Frismakers Company, gevestigd te Deventer, 7418 AJ aan de Zutphenseweg 6, hierna te noemen: “Opdrachtnemer”; gezamenlijk te noemen: “Partijen”;
Overwegende dat:
– Opdrachtgever werkzaam is op het gebied van [WERKGEBIED];
– Opdrachtgever in het kader hiervan behoefte heeft aan [DIENST];
– Opdrachtnemer als zodanig in staat en bereid is deze werkzaamheden uit te voeren;
– Partijen uitsluitend met elkaar wensen te contracteren o.b.v. een overeenkomst van opdracht in de zin v. art. 7:400 e.v. BW;
– Partijen uitdrukkelijk niet beogen om een arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
– Partijen ervoor kiezen om in voorkomende gevallen de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe deze overeenkomst opstellen en ondertekenen voordat uitbetaling plaatsvindt;
– Deze overeenkomst gelijkluidend is aan de door de Belastingdienst op 29-02-2016 onder nummer 9015550000-06-2 opgestelde modelovereenkomst;
– Partijen de voorwaarden waaronder Opdrachtnemer voor Opdrachtgever zijn werkzaamheden zal verrichten, in deze overeenkomst wensen vast te leggen.
Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1 De opdracht
1.1. Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de overeenkomst de navolgende werkzaamheden te verrichten op het gebied [AANGEBODEN DIENSTEN].

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht
2.1. Opdrachtnemer accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.
2.2. Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Opdrachtnemer zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.
2.3. Opdrachtgever verstrekt Opdrachtnemer alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de opdracht.
2.4. Opdrachtnemer is bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden geheel zelfstandig. Hij/zij verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.

Artikel 3 Duur van de overeenkomst
3.1. De opdracht vangt aan in de [PERIODE] en wordt aangegaan voor de duur van het project.
3.2. Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Opdrachtnemer ook ten behoeve van andere opdrachtgevers werkzaamheden verricht.
Te [VESTIGINGSPLAATS], op :

…………………………
Opdrachtgever
Te [VESTIGINGSPLAATS], op [DATUM]:

Opdrachtnemer
Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op 29 – 02 – 2016 onder nummer 9015550000-06-2 beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd overgenomen. Voor zover in deze overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen

Deel dit
Back to top