Actueel

Uit verschillende wereldwijde onderzoeken onder CEO’s blijkt dat deze zich – terecht – zorgen maken over de vraag hoe hun organisatie in de toekomst kan overleven. Daarbij geven ze bovendien aan dat de tijdshorizon van hun strategieplanning steeds dichterbij komt, doordat veranderingen zich sneller voltrekken. Ze staan heel ambivalent tegenover deze veranderingen, omdat de dynamiek steeds groter wordt en veel zaken met elkaar samenhangen. Hierdoor wordt voor hen de voorspelbaarheid van toekomstscenario’s steeds kleiner. Niet voor niets zei Mark Twain ooit: ‘Voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft.’

Dit probleem wordt ook wel aangeduid met de term VUCA, een acroniem dat afkomstig is uit het Amerikaanse leger. Het VUCA-niveau wordt daar gebruikt als maatstaf om oorlogssituaties snel in te schatten in termen van volatiliteit, onzekerheid (uncertainty), complexiteit en ambiguïteit. Dit begrip is overgenomen binnen de publieke en commerciële organisaties om de ontwikkelingen binnen hun huidige en toekomstige context te bepalen. Het VUCA niveau bepaalt de grenzen aan de mogelijkheden voor beleidsplanning. En deze grenzen blijken tegenwoordig steeds beperkender te worden. Dit wordt veroorzaakt door de vele interne en externe veranderingen die zich voltrekken, zie figuur.

schermafdruk-2016-09-16-17-12-59

Organisatie zoals Boeing, Philips, Nuon, KPN en ING werken met vormen van agile management om hun wendbaarheid te vergroten. Maar hoe kunt u er zelf voor zorgen dat uw eigen organisatie snel kan reageren of anticiperen op veranderende omstandigheden? Oftewel, hoe maakt u uw organisatie adaptief en kunt u accelereren? Het antwoord schuilt in de acht principes van agile management.

De acht principes van agile management
Er bestaan genoeg organisaties die binnen de beperkende VUCA omstandigheden heel succesvol zijn. Vele start-ups, zowel online als offline. Maar ook grote gevestigde bedrijven die zichzelf opnieuw moesten uitvinden, zoals Lego, Wehkamp, Mini en Apple. Wat kunt u leren van deze slimme, innovatieve bedrijven om de winnaar in de markt van morgen te worden? Onderzoek wijst uit dat ‘agility’ noodzakelijk is om toekomstbestendig te worden. Daarbij gaat het om eigenschappen als lenigheid, snelheid, kracht, focus, precisie en flexibiliteit. Deze bepalen het responsieve vermogen van de organisatie, de vaardigheid om zich snel aan te passen aan toekomstige veranderingen. En Agile management is de werkwijze om dit te realiseren. Het is gebaseerd op de volgende acht principes:

1. Waarde creëren door eenvoud en kwaliteit van (ver)nieuw(d)e producten en diensten voor interne en externe klanten: werkende, relevante oplossingen die lean worden gebouwd op basis van ‘minimum viable products’.
2. De klant begrijpen om waarde voor hem te kunnen creëren: gebruiken van ‘voice of the customer’ bronnen om zijn wensen, behoeften en gedrag continue te analyseren.
3. Alignment van betrokkenen uit alle relevante afdelingen: door in multidisciplinaire teams samen te werken aan één gemeenschappelijk doel komt de klant écht centraal te staan.
4. Empowerment van teams door het geven van end-to-end verantwoordelijkheid en het wegnemen van belemmeringen: het geven van vertrouwen faciliteert hun autonome zelforganisatie.
5. Synchroon en visueel communiceren: teamleden werken fysiek bij elkaar in hun eigen ruimte en overleggen en plannen in workshopvorm met elkaar.
6. Leren van experimenteren door het volgen van de Denk-Doe-Leer cyclus: er wordt gewerkt met hypotheses, metingen, analyses en evaluaties, waarbij falen een ingecalculeerd risico is en teamleden zich veilig kunnen falen.
7. Snelheid en flexibiliteit in de planning door te werken met korte iteraties: het team voert de verbeteringen in een ‘pull’ stroom uit door deze te prioriteren op waarde en inspanning.
8. Accountability van alle activiteiten: na iedere iteratie worden de inspanningen en resultaten op transparante wijze geëvalueerd om continue te leren en zo toekomstige prestaties te verbeteren.


Colofon
Auteur: Mike Hoogveld
Bron: www.managementsite.nl/agile-business-acht-principes-van-wendbare-organisaties

Deel dit
Back to top